Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN


De organisatie: Brains & Barbells.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Brains &
Barbells waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Ramon
Tomassen.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij
Brains & Barbells voor het deelnemen aan de diensten die Brains & Barbells aanbiedt.
De diensten komen in de vorm van losse Personal Training sessies of een van de drie
pakketten: personal training plus, strength & conditioning en/of online coaching.
2. Ieder gebruik van de diensten van Brains & Barbells geschiedt voor risico van de
klant.
3. De klant dient voor het gebruik van welke dienst dan ook zich ervan te vergewissen of
gebruik of deelname voor de klant medisch verantwoord is. Daarnaast dient de klant
verzekerd te zijn tegen ongevallen.
4. Indien Brains & Barbells het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief
te gaan halen voor aanvang van de training, dient de klant dit te doen.


ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE


1. De klant dient, alvorens hij of zij deelneemt aan een activiteit, een intakegesprek te
hebben gehad. Dit intakegesprek kan, op aanvraag van de klant en goedkeuring van de
Personal Trainer, via Skype plaatsvinden.
2. Voordat het intakegesprek plaatsvindt dient de klant eerst de naar hem of haar
opgestuurde intakeformulier in te vullen.
3. Pas na ontvangst van een ingevuld intakeformulier zal begonnen kunnen worden met
de trainingssessies.
4. veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo spoedig mogelijk aan
Brains & Barbells door te geven.


ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS


1. Brains & Barbells zal na bevestiging van de inschrijving meedelen waar en wanneer
de klant verwacht wordt. Dit wordt alvorens gedaan in overleg met de klant.
2. Indien, door welke omstandigheden dan ook, een tijdstip niet door kan gaan is Brains
& Barbells gerechtigd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen,
doch uiterlijk 12 uur voor aanvang van de activiteit. Dit geldt voor zowel Brains &
Barbells als de klant. De klant dient rekening te houden dat de contractduur verlengd
kan worden door de gemiste trainingssessie(s).


ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT


Brains & Barbells heeft de verplichting tot het zo goed mogelijk begeleiden van de klant
gedurende de activiteit, het betreft hier een inspanningsverplichting. De inhoud van iedere

activiteit zal worden bepaald door de Personal Trainer. Brains & Barbells voert de diensten
uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.


ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID


1. Voor elke door Brains & Barbells aanvaarde opdracht geldt een
inspanningsverplichting.
2. Brains & Barbells kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgende:
a. niet behaalde resultaten;
b. aan de klant en/of derden toebehorende zaken die op enigerlei wijze verloren
gaan;
c. schade die de klant lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van
mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel
aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant;

3. Brains & Barbells is enkel aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de
opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid aan de zijde
van Brains & Barbells bij het adviseren en het uitvoeren van de opdrachten.
4. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de klant gedragen worden. De
klant verklaart hierbij dan ook afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van
een schadeactie tegen Brains & Barbells wegens vergoeding van kosten en/of schade
als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolgen van de uitvoering van de diensten
van Brains & Barbells.
5. De klant dient Brains & Barbells te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere
deelnemers veroorzaakt.


ARTIKEL 7 ONTBINDING

1. Brains & Barbells is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomt.

2. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aan de zijde van de klant kan slechts op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts. Deze verklaring, of een kopie daarvan, dient te worden overlegd aan Ramon Tomassen of Anouk van der Linden.


ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

1. In de overeenkomst met de klant en Brains & Barbells zal Brains & Barbells meedelen wanneer en hoe betaling geschiedt. 

2. Indien de klant niet tijdig betaalt, is Brains & Barbells gerechtigd de deelnemer toegang tot enige activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.

3. Bij niet tijdige betaling wordt tevens een herinnering gestuurd. Niet nakomen van de eerste herinnering binnen 7 dagen betekent dat een tweede herinnering wordt gestuurd met verhoging. Deze verhoging wordt in rekening gebracht voor administratiekosten. De extra kosten voor administratie bedragen 5% van het totale bedrag met een minimum van 4 euro. Niet nakomen van de tweede herinnering binnen 7 dagen heeft ten gevolge dat Brains & Barbells dient te gaan tot incasso van haar vordering. de klant is dan alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd met een minimum van €40,00.

4. De genoemde prijzen op de site van Brains & Barbells zijn inclusief Btw. 

5. Brains & Barbells behoudt zich het recht om periodiek prijzen voor personal training en pakketten te verhogen. Verhoging van de prijzen zullen minimaal vier weken voor aanvang van de verhoging worden aangekondigd per e-mail. Niet gebruikte maar wel betaalde activiteiten lopen door.


ARTIKEL 9 ZIEKMELDING


Bij ziekte van de klant waardoor de klant niet kan deelnemen aan een activiteit, wordt
verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voor aanvang van de
activiteit, doorgeeft aan Brains & Barbells. Bij latere afmelding worden de kosten van de
diensten doorberekend


ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN


1. Onder overmacht wordt verstaan al wat hierover in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen.
2. Brains & Barbells is ten alle tijden niet gehouden om de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen te voldoen, indien nakoming van deze verplichtingen
onmogelijk is geworden door overmacht.
3. Bij sprake van een situatie als in lid 2, zal de overeenkomst worden ontbonden.
4. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt de klant een alternatief geboden, of de
overeenkomst zal worden verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer ziek
is.
5. Vakanties van de Personal Trainer worden ruim van te voren aangekondigd. Bij
vakantie van de Personal Trainer zal de overeenkomst worden verlengd met het aantal
weken dan de Personal Trainer op vakantie is.
6. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten in beginsel door, behoudens het
recht van de Personal Trainer om de activiteiten niet door te laten gaan. Mocht de
Personal Trainer ervoor kiezen de activiteit door te laten gaan, dan wordt dit duidelijk
en minstens 4 weken voor aanvang van de feestdag, met de klant overlegd. De klant
wordt dan een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of week vooruit
geschoven.


ARTIKEL 11 GEZONDHEID


1. Bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden verklaart de klant dat hij of zij naar
zijn of haar weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Personal
Trainer op te volgen, zonder kans op schade aan zijn of haar gezondheid.
2. Bij twijfel over het in het eerste lid genoemde, dient de klant, alvorens de
overeenkomst met Brains & Barbells aan te gaan, zijn of haar arts te raadplegen.
3. De klant is tevens verplicht alle abnormale pijnen/fysieke omstandigheden en/of
veranderingen in de lichamelijk conditie voor, tijdens en na de training te melden aan
Brains & Barbells.


ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID


Brains & Barbells verplicht zich tot het in acht nemen van strikte vertrouwelijkheid met
betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de

klant zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden
van Brains & Barbells.


ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM


1. Behoudens het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de
rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de Auteurswet.
(Trainings)modellen, periodiseringen en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast
worden door Brains & Barbells voor de uitvoering van de diensten, zijn en blijven
eigendom van Brains & Barbells.
2. Enige vorm van openbaarmaking hiervan kan enkel nadat schriftelijke toestemming
van Brains & Barbells.
3. Alle verstrekte stukken van Brains & Barbells zijn uitsluitend te verwerken door
Brains & Barbells ten behoeve van eigen gebruik in de organisatie.
4. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Brains & Barbells openbaar
worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de klant, op straffe van misbruik van het intellectueel
eigendom van de klant.


ARTIKEL 14 GESCHILLEN


1. Bij klachten kan de klant zich tot Brains & Barbells wenden.
2. De eventuele geschillen die gaan over de totstandkoming, de uitleg of over de
uitvoering van de overeenkomst of de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten of
plichten kunnen worden voorgelegd bij de bevoegde rechter van het arrondissement
waar Brains & Barbells is gevestigd.
3. In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.